Mbrojtja e kredisë – mbrojtje me këste

Siguroni kredinë tuaj personale.

shumën e dëshiruar
Sigurimi per këste të kredisë

Në rast të një ngjarje të siguruar, për shembull nëse jeni i papunë pa fajin tuaj ose nëse nuk jeni në gjendje të punoni në rast sëmundjes ose aksidentit.

Pse sigurim për kredi?

Ka situata në jetë që nuk janë as të planifikuara dhe të padëshiruara. Por ato ndodhin. Merrni sigurimin me këste që të ndiheni plotësisht të sigurt.

Kur ndihmon mbrojtja e kredisë?

Në rast papunësie ose paaftësie për punë për shkak të sëmundjes ose aksidentit, në punë me ligj sigurohet vetëm 70% ose 80% e pagës. Megjithatë, kostot fikse ditore mbeten të njëjta. Vetëm për rreth 1,45 CHF/në ditë*, mbrojtja jonë mbulon rreziqet e kostos së kontratës suaj të financimit ( kredi mbi 20,000 CHF) që nuk mbulohen nga sigurimi i jetës ose aksidentit.

Për një kredi prej 20,000 CHF dhe një afat 36 muaj me një normë interesi efektiv prej 5.9%, kësti mujore është 650 CHF duke përfshirë mbrojtjen e pagesës. Nga kjo, 44 ​​CHF në muaj ose 1,45 CHF në ditë i takon sigurimit me këste.

Ske pse humb kohë, aplikon tani dhe përfito nga krediti privat me kushte më të mira.